مهارت ها

 • 10Algorithms
 • 10Object Oriented Programming
 • 10Security
 • 10C Sharp
 • 10JavaScript
 • 10HTML
 • 10CSS
 • 10Bootstrap
 • 10jQuery
 • 10AJAX
 • 10WPF
 • 10MVVM
 • 10ASP.NET MVC
 • 10ADO.NET
 • 10LINQ
 • 10Entity Framework
 • 10Database Analyze
 • 10SQL Server
 • 10SQLite
 • 10XML, JSON
 • 10Stimul Report

تحصیلات

دوره محل تحصیل بازه زمانی
کارشناسی کامپیوتر / برنامه نویسی وبدانشگاه علمی کاربردی (واحد گسترش انفورماتیک)۱۳۹۳ – ۱۳۹۵
کاردانی کامپیوتر / نرم افزاردانشگاه آزاد (واحد تهران شرق)۱۳۹۰ – ۱۳۹۲
ASP.NET MVC 5.0 مقدماتیتهران، آموزشگاه برنامه نویس۹۲/۰۹ – ۹۲/۱۰
پایگاه داده SQL Serverتهران، جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی شریف)۸۷/۰۸ – ۸۷/۱۱
زبان برنامه نویسی #Cتهران، جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی شریف)۸۷/۰۸ – ۸۷/۱۰

سوابق کاری

همکاری سمت بازه زمانی
شرکت سیگنال هوشمند (کیمیا سیستم)برنامه نویس۱۳۹۳
شرکت فناوری و اطلاعات کامور اندیشان دانش (کـاد)برنامه نویس (به صورت دورکاری)۱۳۹۰ - ۱۳۹۲

اگر می خواهی بدانی که کی عمر برنامه نویست پایان یافته، نگاهی به برنامه سال قبلت بکن اگر به نظرت مشکلی نداشت بدان که دیگه به آخر خط رسیده ای!